Psychische klachten in de huisartsenpraktijk

Een van de eerstvolgende generieke modules beschrijft de diagnostiek en behandeling van psychische klachten in de huisartsenpraktijk. Vanuit het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG) was Mariëlle van Avendonk als projectleider betrokken bij de ontwikkeling van deze module. Wat is volgens haar de essentie van deze module? 

Geen stoornis

“Deze module is ontwikkeld voor mensen die met psychische klachten bij de huisarts komen. Bij het merendeel van deze patiënten in de huisartsenpraktijk is er (nog) geen sprake van een DSM-stoornis. Psychische klachten kunnen zich in eerste instantie ook manifesteren in lichamelijke klachten. De huisarts kijkt altijd naar de bredere context van de patiënt. In de huisartsenzorg ontbrak tot nog toe een kwaliteitsstandaard met generieke aanbevelingen voor de diagnostiek en behandeling van psychische problemen.”

mariellevanavendonk-web

Relatie met andere standaarden

“Vaak kunnen psychische klachten in de huisartsenpraktijk worden behandeld. De klachten kunnen zich ontwikkelen tot een stoornis, waarbij opgemerkt dat de grens tussen klacht en stoornis fluïde is. Deze generieke module raakt dus eigenlijk alle stoornisspecifieke zorgstandaarden die ontwikkeld worden. Verder is de module specifiek afgestemd op een aantal andere generieke modules waarmee dit onderwerp nauw samenhangt. Zoals de Generieke module Vroege opsporing psychische klachten, Generalistische diagnostiek en behandeling in de generalistische basis-GGz, en Landelijke GGz samenwerkingsafspraken.”

Taak van de huisarts

“Natuurlijk zijn de beschreven afspraken relevant voor de huisarts en de POH-GGz, maar als het goed is lezen zij weinig nieuws. In feite wordt hier basale huisartsengeneeskunde beschreven. Voor andere zorgprofessionals in de GGz laat deze module zien wat de huisarts allemaal doet bij psychische klachten.
We gaan van het principe uit dat somatiek en psyche onlosmakelijk met elkaar zijn verbonden. Daarom vervult de huisarts zo’n belangrijke taak bij het vaststellen en behandelen van psychische klachten. Denk aan een patiënt met een somatische aandoening als gevolg waarvan psychische klachten kunnen ontstaan. Of een patiënt met somatische klachten zoals slaapgebrek of pijn op de borst waar een psychische klacht aan ten grondslag kan liggen. Het is de taak van de huisarts om hier alert op te zijn. Ook voor patiënten en naasten is het heel belangrijk dat is beschreven wat zij kunnen verwachten van goede huisartsenzorg als het gaat om psychische klachten.”

Pragmatische aanpak

“Een interessante werkwijze die in de module aandacht krijgt, is dat huisartsen bij lichte klachten interventies starten zonder dat een diagnose is vastgesteld. Soms wordt de diagnose in de loop van de tijd duidelijk, en soms verdwijnen de klachten. Een patiënt kan bijvoorbeeld al geholpen zijn door hem of haar te adviseren dingen op te schrijven, te stimuleren naar buiten te gaan en te bewegen, etc. Daarbij wordt beroep gedaan op de eigen kracht van de patiënt en diens naasten. Huisartsen gaan uit van het principe: “Je bent gezond totdat het tegendeel bewezen is”, en zij proberen mensen eerst te helpen met ogenschijnlijke eenvoudige, maar effectieve adviezen. De vertrouwde omgeving van de huisartsenpraktijk en de bestaande relatie met de huisarts spelen hierbij ook een rol.”

De Generieke module Diagnostiek en behandeling psychische klachten huisartsenpraktijk bevindt zich momenteel in de autorisatiefase. 

Update 20 maart 2018
De module is inmiddels gepubliceerd in de database ggzstandaarden.nl.


Deel dit bericht via: