Zorgstandaard Bipolaire stoornissen onder de aandacht

De Zorgstandaard Bipolaire stoornissen is ontwikkeld en ligt momenteel ter autorisatie voor aan de partijen in het NKO. Intussen vragen betrokkenen, waaronder psychiater professor dr. Ralph Kupka, Henk Mathijssen en Marieke van Eijkelen (beide namens de Vereniging voor Manisch Depressieven en Betrokkenen), aandacht voor deze standaard bij professionals, patiënten en naasten. Zoals in PLUSminus (1/2017), het kwartaalblad van de VMDB. Wat houdt de standaard in, wat verandert er hierdoor en wat levert het in hun ogen op?

Waarom deze standaard?

Er was natuurlijk al een multidisciplinaire richtlijn voor bipolaire stoornissen. Die is geschreven voor de behandelaar en is daarmee een veel technischer document. De standaard is geschreven voor een veel grotere doelgroep vanuit het perspectief van de patiënt en zijn naaste. Uiteraard is de standaard wel in overeenstemming met de wetenschappelijke onderbouwing in de richtlijn.

Wat staat erin?

Uiteraard is veel informatie die in de richtlijn staat tevens opgenomen in de zorgstandaard. In de standaard worden onderwerpen behandeld zoals beschrijving van de bipolaire stoornis, diagnose, behandeling en organisatie van de zorg.

Als een van de positieve aspecten aan de zorgstandaard noemt Kupka het model van fasering, waarin onderscheid gemaakt wordt tussen acute fase, voortgezette behandeling en onderhoudsbehandeling. Positief is ook dat in de standaard herstel breder is dan alleen maar het behandelen van klachten en symptomen. Het gaat erom dat patiënten ook ondersteuning krijgen bij hun persoonlijk en maatschappelijk herstel.

Een ander belangrijk onderwerp in de zorgstandaard is de wijze waarop de zorg georganiseerd zou moeten worden. Hierbij doet zich het dilemma voor dat je enerzijds zo specifiek mogelijk wil zijn in wat nodig is, maar anderzijds ruimte moet bieden om de zorg te organiseren zoals dat in een bepaalde regio het best passend is. De ggz is immers niet overal op dezelfde wijze georganiseerd. Voor wat betreft de behandeling van patiënten met een bipolaire stoornis zien we dat het hier veelal gaat om specialistische expertise. Wat wel steeds meer gaat gebeuren bij het werken aan herstel is dat ook gemeenten een verantwoordelijkheid hebben voor het persoonlijke en maatschappelijke herstel. Dit vraagt om nieuwe vormen van samenwerking tussen ggz en het sociale domein.

Hoe gaat het verder?

Dit jaar komen alle standaarden en generieke modules digitaal beschikbaar. Bij tekstonderdelen kan worden doorgeklikt naar achtergrondinformatie of instrumenten. Met alleen een zorgstandaard zijn we er natuurlijk nog niet. Het positieve is dat patiënten en naasten weten wat ze mogen verwachten en zij kunnen zorgaanbieders daar dan ook op aanspreken. Kupka: “Ik hoop dat de standaard in de spreekkamers gebruikt gaat worden, daar hebben alle partijen betrokken bij het NKO een verantwoordelijkheid voor.”

Terecht aan tafel

Marieke van Eijkelen benadrukt de goede samenwerking in de werkgroep tussen ervaringsdeskundigen en professionals. De cliëntenbeweging is in die zin natuurlijk ook een emancipatoire beweging die terecht aan tafel zit om mee te praten over wat goede zorg is. Jammer vindt zij dat in de teksten gekozen is voor het woord patiënt in plaats van cliënt.

Trots

Volgens Marieke van Eijkelen ligt er, mede dankzij de goede samenwerking en de wil om er iets moois van te maken, een goede standaard waar we trots op kunnen zijn. Zij roept iedereen op om goed kennis te nemen van de standaard. Maak zaken bespreekbaar bij uw behandelaar. Hoewel de kwaliteit van zorg in zijn algemeenheid goed is, zijn er zeker ook zorgaanbieders/zorgverleners waar verbetering mogelijk en nodig is. Niet aandoeningspecifieke zorgelementen, zoals dagbesteding en herstelondersteuning, zijn opgenomen in de generieke modules. De informatie in de specifieke zorgstandaarden is dan ook tot de essentie beperkt.

Dit bericht is gebaseerd op de artikelen Goede zorg voor bipolaire patiënten vastgelegd in een zorgstandaard en Maak zaken bespreekbaar. Mathijssen, H. In PLUSminus, nr.01, 2017. Zie www.vmdb.nl

Dit voorjaar brengen dr. Ralph Kupka, Henk Mathijssen en Marieke van Eijkelen deze zorgstandaard verder onder de aandacht tijdens de landelijke dag van de VMDB, het voorjaarscongres over bipolariteit, en een congres voor psychiaters in Leuven.

Update 26 februari 2018:
De Zorgstandaard Bipolaire stoornissen is te vinden in de database ggzstandaarden.nl


Deel dit bericht via: