Over het Netwerk

Het Netwerk Kwaliteitsontwikkeling GGz is een samenwerkingsverband dat eind 2013 is opgericht. In het Netwerk werken patiënten en naasten, zorgprofessionals, zorgaanbieders en zorgverzekeraars samen in hun streven naar goede, toegankelijke en betaalbare geestelijke gezondheidszorg. Dit gebeurt primair door het ontwikkelen, financieren en begeleiden van kwaliteitsstandaarden.

Video

1 – Hoe dragen zorgstandaarden bij aan goede geestelijke gezondheidszorg? Bekijk de introductievideo van het NKO:

2 – Wat betekenen de zorgstandaarden in de praktijk van de professional? Bekijk de video:

Missie

Het Netwerk Kwaliteitsontwikkeling GGz streeft naar de planmatige, continue verbetering en innovatie van de beroepsuitoefening van professionals in de geestelijke gezondheidszorg, opdat de door hen te leveren zorg op de juiste plek, door de juiste persoon, doelmatig, in goede samenhang en rondom de patiënt wordt verleend.

Download het hele verhaal van het Netwerk Kwaliteitsontwikkeling GGz (pdf)

Partners en samenwerking

Het Netwerk Kwaliteitsontwikkeling GGz is opgericht door de beroepsverenigingen van psychiaters (NVvP) en psychologen (NIP) en het MIND Landelijk Platform Psychische Gezondheid. In het Netwerk participeren daarnaast GGZ Nederland, Zorgverzekeraars Nederland en een groot aantal andere relevante beroepsorganisaties en stakeholders.

Het Netwerk Kwaliteitsontwikkeling GGz heeft eigen doelstellingen, maar ziet de ontwikkeling van kwaliteitsstandaarden niet als een geïsoleerde taak. Op meerdere manieren en plekken in de GGz wordt immers hard gewerkt aan kwaliteit. Bijvoorbeeld door de verschillende beroepsverenigingen, Stichting Benchmark GGz (SBG), ZonMw, het Kwaliteitsinstituut, de kenniscentra GGz en verschillende universiteiten. Waar mogelijk haakt het Netwerk aan en stemt zijn activiteiten af met deze partijen.

Activiteiten

De activiteiten van het Netwerk Kwaliteitsontwikkeling GGz zijn globaal langs drie lijnen in te delen:

  1. Ontwikkeling van kwaliteitsstandaarden De kern van ons werk is het ontwikkelen, financieren en begeleiden van kwaliteitsstandaarden voor de brede GGz. Onder kwaliteitsstandaarden verstaat het Netwerk zorgstandaarden, generieke modules en richtlijnen die betrekking hebben op het gehele zorgproces en die vastleggen wat goede zorg is. Ze zijn patiëntgericht en houden rekening met het feit dat de zorg tegen aanvaardbare kosten kan worden geleverd.
  2. Werken aan transparantie We bieden transparantie door de ontwikkelde kwaliteitsstandaarden breed te verspreiden en landelijk te ontsluiten. Het uitgangspunt is dat de beschikbare instrumenten worden opgenomen in het openbare Register van het Kwaliteitsinstituut dat is ondergebracht bij Zorginstituut Nederland. In de loop van 2017 kunt u de kwaliteitsstandaarden of onderdelen daarvan snel en gemakkelijk raadplegen via een modulair opgebouwde database. Daarnaast krijgen patiënten en naasten ook toegang tot de standaarden via patiëntenversies. Tot die tijd staan de eerste opgeleverde standaarden onder Standaarden op deze website.
  3. Implementatieondersteuning Om eraan bij te dragen dat alle veldpartijen en professionals de kwaliteitsstandaarden in de praktijk gaan gebruiken, financiert het Netwerk projecten gericht op implementatieondersteuning. Het gaat onder meer om voorstellen gericht op de adoptie van kwaliteitsstandaarden, het vergroten van de kennis en vaardigheden van zorgprofessionals en de ontwikkeling van implementatiebevorderende modellen, methoden en werkwijzen. De resultaten van deze projecten worden opgenomen in een toolbox die alle betrokken partijen de komende jaren kan ondersteunen bij de brede implementatie van de kwaliteitsstandaarden.

Meerjarenprogramma

Voor een uitgebreide beschrijving van onze activiteiten, bekijk het huidige Meerjarenprogramma 2014 t/m 2017.

De voorgenomen activiteiten staan beschreven in het Meerjarenprogramma 2018 t/m 2022.

Breder perspectief

De activiteiten van het Netwerk behoren tot de hoofdpunten van de Agenda GGz voor gepast gebruik en transparantie.

Bestuur

Het bestuur is belast met het dagelijks besturen van het Netwerk en adviseert het bureau. Het bestuur treedt namens het Netwerk Kwaliteitsontwikkeling GGz naar buiten richting veldpartijen, politiek, departement en media en vertegenwoordigt het Netwerk in rechte. Zij laat zich adviseren door de Agendaraad en Implementatieraad.

Samenstelling

Jeroen Muller

Jeroen Muller

voorzitter, namens het NIP

Wiepke Cahn

Wiepke Cahn

namens de NVvP

Jack Dekker

namens het NIP

Bertine Lahuis

Bertine Lahuis

namens de NVvP

Piet Verbraak

Piet Verbraak

namens MIND Landelijk Platform Psychische Gezondheid

Jan Zandijk

Jan Zandijk

namens MIND Landelijk Platform Psychische Gezondheid

Agendaraad

Het is de taak van de Agendaraad om onderwerpen te prioriteren. De Agendaraad beoordeelt de ingediende project ideeën en aanvragen om een financiële bijdrage en adviseert het bestuur over de toekenning van deze financiële bijdrage. De Agendaraad komt minimaal vier maal per jaar bijeen.

Samenstelling

Onafhankelijk voorzitter
Aart Schene

Federatie Vaktherapeutische Beroepen
Irene Rentenaar, directeur (plv. lid)
Luuk Sietsma, oud voorzitter en adviseur FVB

GGZ Nederland
Cassandra van den Berg, beleidsadviseur

InEen
Richard Starmans, adviseur InEen

MIND Landelijk Platform Psychische Gezondheid
Fred Stekelenburg, oud-directeur Nederlandse Vereniging voor Autisme
Henny Vermolen, vice-voorzitter

Landelijke Vereniging POH-GGZ
Jan Seeleman, bestuurslid
Kawa al Ali, voorzitter

LVVP
Ria Mous
Yvo van de Velde, klinisch psycholoog-psychotherapeut

Meer GGZ
Jouke Hoeksma

NHG/LHV
Mariëlle van Avendonk, huisarts-epidemioloog
Jelly Hogendorp, senior beleidsadviseur (plv. lid)

NIP
Flip Dronkers, klinisch psycholoog BIG en kinder- & jeugdpsycholoog specialist NIP
Arnold van Emmerik, gepromoveerd onderzoeker UvA – programma Clinical Psychologie

NVGzP
Mark van der Gaag, hoogleraar en hoofdonderzoeker Parnassia
Kees Korrelboom, klinisch psycholoog-psychotherapeut

NVKG
Henk Kruithof, klinisch geriater

NVvP
Lid commissie Kwaliteitszorg (vacature)

NVP
Astrid Nolet, directeur NVP
Sjoerd Colijn, psychotherapeut (plv. lid)

V&VN
Patrick Groenewegen, voorzitter denktank GGz V&VN
Nienke Kool, senior researcher Palier

Zorgverzekeraars Nederland
Charlotte de Schepper, beleidsadviseur zorg
Marjon Diepenhorst, medisch adviseur VGZ (plv. lid)

Implementatieraad

De Implementatieraad is belast met het toezicht op de vraag of (ontwikkelde) zorgstandaarden wel goed uitvoerbaar zijn. Daarnaast heeft de Implementatieraad een adviserende rol over activiteiten van het Netwerk die gericht zijn op de bevordering van de implementatie. Verder brengt zij gevraagd en ongevraagd advies uit aan het bestuur en adviseert zij, mocht het nodig zijn, over ingediende projectideeën en aanvragen om een financiële bijdrage.

Samenstelling

Onafhankelijk voorzitter
Johan Lambregts

GGZ Nederland
Jiska van den Hoek, afdelingsmanager kwaliteit en verantwoording
Cassandra van den Berg, beleidsadviseur kwaliteit en verantwoording (plv.lid)
Lonneke Schoo, beleidsadviseur kwaliteit en transparantie

LVVP
Judith Veenendaal, directeur
Suzanne Stomp, beleidsmedewerker (plv. lid)

MIND Landelijk Platform Psychische Gezondheid
Frits Boer, emeritus hoogleraar kinder- en jeugdpsychiatrie
Lotte Kits, beleidsadviseur

LHV
Ton Drenthen, teamleider preventie & patiëntenvoorlichting

NIP
Gert Jan Kloens, psycholoog
Anneke Haringsma (plv. lid)

NVvP
Emile Barkhof, psychiater
Vacature (plv. lid)

Zorgverzekeraars Nederland
Charlotte de Schepper, beleidsadviseur zorg
Vacature

Bureau

Het bestuur, de Agendaraad en de Implementatieraad krijgen ondersteuning van een klein bureau dat gehuisvest is in de Domus Medica in Utrecht. Het bureau coördineert de ontwikkeling en actieve verspreiding van verschillende kwaliteitsstandaarden. Daarnaast fungeert het bureau als eerste aanspreekpunt voor het Netwerk.

De medewerkers zijn telefonisch bereikbaar via het secretariaat: 030-282 33 02.

Medewerkers

Sebastiaan Baan

Sebastiaan Baan

directeur

Martine Kolk

Martine Kolk

communicatieadviseur

Janneke Kramers

beleidsmedewerker a.i.

Astrid Partouns

Astrid Partouns

beleidsmedewerker

Inge van Soelen

Inge van Soelen

beleidsmedewerker

Suzanne Verhoeven

Suzanne Verhoeven

beleidsmedewerker

Lubette Waaijenberg

Lubette Waaijenberg

secretariaat

Janneke Wentink - van de Laar

beleidsmedewerker

Astrid van Wijnbergen

Astrid van Wijnbergen

financiële administratie

Ambassadeurs

Bij de ontwikkeling van kwaliteitsstandaarden zijn veel professionals, patiënten- en naastenvertegenwoordigers betrokken. Bijvoorbeeld als voorzitter of lid van een werkgroep die een standaard opstelt; als lid van een van de raden van het Netwerk, als projectleider of als deskundig meelezer. Zij dragen de ontwikkeling een warm hart toe en een aantal van hen zet zich in als ambassadeur van de kwaliteitsstandaarden. Ieder vanuit hun eigen rol en optiek helpen zij om de buitenwereld  – in het bijzonder professionals in de ggz – hier verder over te informeren.

Wenst u in contact te komen met een van de ambassadeurs? Bijvoorbeeld om tijdens een congres, bijeenkomst of binnen uw organisatie een presentatie te geven over de ontwikkeling van zorgstandaarden? Informeer naar de mogelijkheden via het secretariaat Lubette Waaijenberg of tel. 030 282 33 02.

Bent u ambassadeur van het Netwerk Kwaliteitsontwikkeling GGz?
Lees meer over ondersteuning.