Over het Netwerk

Het Netwerk Kwaliteitsontwikkeling GGz is een samenwerkingsverband dat eind 2013 is opgericht. In het Netwerk werken patiënten en naasten, zorgprofessionals, zorgaanbieders en zorgverzekeraars samen in hun streven naar goede, toegankelijke en betaalbare geestelijke gezondheidszorg. Dit gebeurt primair door het ontwikkelen, financieren en begeleiden van kwaliteitsstandaarden.

Video

1 – Hoe dragen zorgstandaarden bij aan goede geestelijke gezondheidszorg? Bekijk de introductievideo van het NKO:

2 – Wat betekenen de zorgstandaarden in de praktijk van de professional? Bekijk de video:

Missie

Om de kwaliteit van de ggz voor mensen met psychische problemen verder te verbeteren heeft het Netwerk voor de komende jaren de volgende missie geformuleerd:

Het Netwerk Kwaliteitsontwikkeling GGz streeft vanuit het perspectief van patiënt en naasten (vraaggericht) naar een planmatige, continue verbetering en innovatie van de beroepsuitoefening van professionals en zorgvoorzieningen in de brede ggz, opdat de zorg door de juiste persoon, op de juiste plek, op het juiste moment, in goede samenhang en doelmatig wordt geleverd.

Download het hele verhaal van het Netwerk Kwaliteitsontwikkeling GGz (pdf)

Partners en samenwerking

Het Netwerk Kwaliteitsontwikkeling GGz is opgericht door de beroepsverenigingen van psychiaters (NVvP) en psychologen (NIP) en het MIND Landelijk Platform Psychische Gezondheid. In het Netwerk participeren daarnaast GGZ Nederland, Zorgverzekeraars Nederland en een groot aantal andere relevante beroepsorganisaties en stakeholders.

Het Netwerk Kwaliteitsontwikkeling GGz heeft eigen doelstellingen, maar ziet de ontwikkeling van kwaliteitsstandaarden niet als een geïsoleerde taak. Op meerdere manieren en plekken in de GGz wordt immers hard gewerkt aan kwaliteit. Bijvoorbeeld door de verschillende beroepsverenigingen, Stichting Benchmark GGz (SBG), ZonMw, het Kwaliteitsinstituut, de kenniscentra GGz en verschillende universiteiten. Waar mogelijk haakt het Netwerk aan en stemt zijn activiteiten af met deze partijen.

Activiteiten

De activiteiten van het Netwerk Kwaliteitsontwikkeling GGz zijn globaal langs drie lijnen in te delen:

  1. Onderhoud, beheer en ontwikkeling van kwaliteitsstandaarden;
  2. Ontsluiting & implementatie van kwaliteitsstandaarden;
  3. Monitoring & signalering.

Bekijk het Meerjarenprogramma 2018 t/m 2022 voor een uitgebreide beschrijving van onze activiteiten.

De activiteiten van het Netwerk behoren tot de hoofdpunten van de Agenda GGz voor Gepast gebruik & Transparantie.

Bestuur

Het bestuur is belast met het dagelijks besturen van het Netwerk en adviseert het bureau. Het bestuur treedt namens het Netwerk Kwaliteitsontwikkeling GGz naar buiten richting veldpartijen, politiek, departement en media en vertegenwoordigt het Netwerk in rechte. Het bestuur laat zich in zijn handelen adviseren door de Kwaliteitsraad.

Samenstelling

Jeroen Muller

Jeroen Muller

voorzitter, namens het NIP

Wiepke Cahn

Wiepke Cahn

namens de NVvP

Ariëtte van Reekum

namens de NVvP

Jack Dekker

namens het NIP

Piet Verbraak

Piet Verbraak

namens MIND Landelijk Platform Psychische Gezondheid

Jan Zandijk

Jan Zandijk

namens MIND Landelijk Platform Psychische Gezondheid

Kwaliteitsraad

De Kwaliteitsraad heeft als taak de inhoudelijke programmering en ondersteuning bij de totstandkoming van producten van het Netwerk. Op basis van inhoudelijke kennis, ervaringen, signalen uit de achterban van professionals, zorgaanbieders, patiënten, naasten en andere partijen prioriteert de Kwaliteitsraad onderwerpen en voorziet de jaarplannen en de daarin geprogrammeerde activiteiten van inhoudelijk advies.

Onafhankelijk voorzitter
Aart Schene

Federatie Vaktherapeutische beroepen
René Benneker
Irene Rentenaar (plv lid)

GGZ Nederland
Marijke van Putten

InEen/NHG/LHV
Richard Starmans
Mariëlle van Avendonk

LV POH-GGZ
Jan Seeleman
Kawa al Ali (plv lid)

LVVP
Judith Veenendaal
Ria Mous (plv lid)

MIND Landelijk Platform Psychische Gezondheid
Paul Ulrich
Roelf Scholma

NIP
Arnold van Emmerik

NVGzP
Huib van Dis
Willeke Brinkman

NVKG
Henk Kruithof
Arend Arends (plv lid)

NVP
Astrid Nolet

NVVP
Niels Mulder
Mary den Oudsten

Platform MEER GGZ
Maarten Merkx

V&VN
Ronald Touw

Bureau

Het bestuur en de Kwaliteitsraad krijgen ondersteuning van een klein professioneel bureau. Het bureau coördineert de activiteiten van het Netwerk. Daarnaast fungeert het bureau als eerste aanspreekpunt voor het Netwerk.

De medewerkers zijn telefonisch bereikbaar via het secretariaat: 030 737 04 70.

Medewerkers

Sebastiaan Baan

Sebastiaan Baan

directeur

afbeelding Noëlle van Wijgerden

Noëlle van Wijgerden

communicatieadviseur a.i.

Janneke Kramers

beleidsmedewerker a.i.

Astrid Partouns

Astrid Partouns

beleidsmedewerker

Noortje Reestman

beleidsmedewerker

Inge van Soelen

Inge van Soelen

beleidsmedewerker

Lubette Waaijenberg

Lubette Waaijenberg

secretariaat

Janneke Wentink - van de Laar

beleidsmedewerker

Astrid van Wijnbergen

Astrid van Wijnbergen

financiële administratie

Martine Kolk

Martine Kolk

communicatieadviseur (niet aanwezig t/m 1 september 2018)