Ondersteuning

Projectondersteuning zorgstandaarden

Het Netwerk ontwikkelt zorgstandaarden voor 80% van de meest voorkomende aandoeningen en stoornissen in de GGz. Voor de praktische uitvoering van deze projecten kunt u hier modellen, formats en andere hulpmiddelen downloaden.

Projectondersteuning generieke modules

De generieke modules die het Netwerk ontwikkelt, beschrijven vanuit het patiëntenperspectief de behandeling en zorg voor grotere groepen patiënten, ongeacht hun aandoening of stoornis. Voor de praktische uitvoering van deze projecten kunt u hier modellen, formats en andere hulpmiddelen downloaden.

Projectondersteuning implementatie

Medio 2017 starten projecten gericht op implementatieondersteuning van de kwaliteitsstandaarden. Hier staan enkele documenten ter ondersteuning van de projectvoorstellen in de call implementatieondersteuning; deze worden aangevuld voor de start van deze projecten.  

Ondersteuning ambassadeurs

Om u als ambassadeur te ondersteunen bij het informeren over de ontwikkeling van kwaliteitsstandaarden, vindt u hieronder verschillende materialen. Wenst u aanvullende materialen of wilt u meer weten over de ondersteuning vanuit het NKO? Neem contact met ons op via secretariaat@kwaliteitsontwikkelingggz.nl. Online: Animatie introductie NKO: Hoe dragen zorgstandaarden bij aan goede geestelijke gezondheidszorg? Animatie zorgstandaarden […]

Veelgestelde vragen

Wat is een zorgstandaard?

Een zorgstandaard beschrijft in algemene termen vanuit het perspectief van de patiënt wat goede zorg is voor mensen met een bepaalde psychische aandoening gedurende het complete zorgcontinuüm, de patient journey. Een zorgstandaard geeft de (landelijke) norm waaraan multidisciplinaire, integrale zorg bij psychische aandoeningen moet voldoen. Daarbij staat in de zorgstandaard wat de patiënt kan verwachten, niet alleen op het gebied van medicatie en behandeling, maar ook met aandacht voor participatie, de omgeving en de organisatie van zorg. De zorgstandaard wordt opgeleverd met bijbehorende kwaliteitsindicatoren (inclusief meetinstrumenten). Dit maakt het voor alle partijen in de brede ggz inzichtelijk wat zij kunnen en mogen verwachten in het zorgtraject.

Zowel richtlijnen, zorgstandaarden als generieke modules vallen onder de verzamelnaam ‘kwaliteitsstandaard’. Volgens de definitie van Zorginstituut Nederland beschrijft een kwaliteitsstandaard in algemene termen wat goede zorg is vanuit het perspectief van de patiënt.

 

 

Wat is een generieke module?

Waar een zorgstandaard één specifieke psychische aandoening behandelt, worden in een generieke module zorgcomponenten of -onderwerpen beschreven die relevantie hebben voor meerdere psychische aandoeningen. Denk bijvoorbeeld aan onderwerpen als zelfmanagement, ondersteuning naasten, dagbesteding en arbeidsparticipatie. De zorg die wordt beschreven in een generieke module kan, afhankelijk van de aandoening, in één of meerdere fases van het zorgproces van toepassing zijn.

Zowel richtlijnen, zorgstandaarden als generieke modules vallen onder de verzamelnaam ‘kwaliteitsstandaard’. Volgens de definitie van Zorginstituut Nederland beschrijft een kwaliteitsstandaard in algemene termen wat goede zorg is vanuit het perspectief van de patiënt.

Waarom zijn er kwaliteitsstandaarden nodig voor de GGz?

De GGz levert een onmisbare bijdrage aan een gezonde, veerkrachtige en veilige samenleving. Belangrijk daarbij is dat de zorg die nodig is op de juiste plek, door de juiste persoon, doelmatig en in goede samenhang wordt verleend. Beroepsverenigingen en patiëntenvertegenwoordigers hebben het Netwerk Kwaliteitsontwikkeling GGz in het leven geroepen om hieraan bij te dragen door de afspraken over wat goede zorg inhoudt, vast te leggen in kwaliteitsstandaarden. Uitgangspunt is dat de zorg rondom de patiënt wordt georganiseerd, en niet de patiënt rond de zorg.

Met kwaliteitsstandaarden wordt het voor alle partijen inzichtelijk wat zij in en van een behandelings- en zorgtraject kunnen en mogen verwachten. Voor zowel zorgverleners als patiënten vormt de standaard daarmee een hulpmiddel bij het maken van keuzes in de praktijk.

Wat is het verschil tussen een zorgstandaard en een richtlijn?

Anders dan een richtlijn omvat een zorgstandaard het complete zorgcontinuüm (de ‘patient journey’) voor een bepaalde psychische aandoening. In een zorgstandaard komen niet alleen een groot aantal mogelijke zorgproblemen aan de orde, maar wordt ook expliciet de organisatie van het zorgproces beschreven. Dit alles vanuit het perspectief van de patiënt.

Aan één bepaalde zorgstandaard kunnen meerdere richtlijnen ten grondslag liggen, die bovendien door of onder toezicht van verschillende disciplines zijn opgesteld (bijvoorbeeld psychiaters, psychologen, verpleegkundigen, huisartsen, etc.).

Daar waar nodig of verhelderend kan een zorgstandaard verwijzen naar relevante richtlijnen. De opstellers van een zorgstandaard baseren zich op bestaande richtlijnen, maar bij onderdelen waarvoor geen richtlijn beschikbaar is, maken zij hun eigen keuze. Zo kunnen de zorgstandaard en de bijpassende richtlijnen een integrale eenheid vormen, die de zorgverlener in staat stelt kennis te nemen van de beoogde inhoud en de organisatie van het zorgproces én vervolgens de praktische toepassing daarvan te beoordelen.

Zowel richtlijnen, zorgstandaarden als generieke modules vallen onder de verzamelnaam ‘kwaliteitsstandaard’. Volgens de definitie van Zorginstituut Nederland beschrijft een kwaliteitsstandaard in algemene termen wat goede zorg is vanuit het perspectief van de patiënt.

Wie zijn betrokken bij de ontwikkeling van de kwaliteitsstandaarden?

De kwaliteitsstandaarden worden ontwikkeld voor het veld, door het veld. Dit betekent dat professionals, patiënt- en familievertegenwoordigers, aanbieders en financiers gezamenlijk werken aan het beschrijven van goede zorg tegen aanvaardbare kosten. De inhoud van de standaarden wordt samengesteld door werkgroepen onder aanvoering van een voorzitter en met ondersteuning van een projectsecretaris (uitvoerder). In het proces zitten verschillende momenten om het veld, experts en achterban te raadplegen.

Hoe is bepaald welke kwaliteitsstandaarden er worden ontwikkeld?

Het Netwerk heeft een Agendaraad en een Implementatieraad die het bestuur adviseren voor welke aandoeningen of vraagstukken kwaliteitsstandaarden kunnen worden ontwikkeld. Bij de eerste uiteenzetting van de activiteiten van het Netwerk hebben de vertegenwoordigde partijen in het Netwerk samen een prioriteringsoverzicht opgesteld op basis waarvan in 2014 de call is uitgezet voor het indienen van projectvoorstellen. Voor de zorgstandaarden is gekozen om grotendeels aan te sluiten op de classificaties uit de DSM-5.

Indien u ideeën heeft voor de ontwikkeling van een kwaliteitsstandaard kunt u contact opnemen met het Netwerk.