Wat levert het project op?

Tijdige(r) signalering en interventie bij beginnend problematisch gebruik van alcohol en eventuele bijkomende psychische problemen is zeer belangrijk: slechts een klein percentage van de mensen met alcoholproblemen krijgt hulp. Doel van het project is het zorgen voor aansluiting van 11 – voor alcoholproblematiek relevante – kwaliteitsstandaarden bij de signaleringsfunctie van wijkteams. Goede samenwerking van het wijkteam met de wijkpartners, huisartsenpraktijken en ggz- en verslavingszorg en -preventie is essentieel bij de implementatie van deze zorgstandaarden. Zowel inhoud als benodigde samenwerking staan in het project centraal. Daarbij zijn het perspectief en de behoefte van cliënt en naastbetrokkenen leidend.

Aanpak

Als eerste zal een samenvatting worden gemaakt van de inhoud van 11 zorgstandaarden en generieke modules, toegespitst op het thema: preventie en vroegsignalering in de wijk. Vervolgens zal in een veldverkenning worden nagegaan wat knelpunten en goede voorbeelden zijn in de huidige praktijken van wijkteams, verslavingspreventie en hun lokale netwerkpartners. In telefonische gesprekken met laatstgenoemde partijen zal worden vastgesteld wat de huidige manier van werken is bij signalering, geïndiceerde preventie en doorverwijzing bij verslavingsproblematiek en waar mogelijke knelpunten zitten in de samenwerking met andere partijen. Op basis van alle verzamelde gegevens worden samenvattingskaarten en casusbeschrijvingen opgesteld. Deze worden getoetst in twee lokale pilots. De pilots worden vergezeld van een procesevaluatie, waarin op casusniveau, ook vanuit het perspectief van cliënten en naasten, wordt nagegaan of de samenvattingskaarten en casusbeschrijvingen behulpzaam zijn in de dagelijkse preventiepraktijk. Eind 2017 worden de eindproducten afgerond en opgeleverd: samenvattingskaarten, casusbeschrijvingen en een beschrijving van best practices.

Bijdrage aan brede implementatieondersteuning kwaliteitsstandaarden

De op te leveren producten (samenvattingskaarten, casusbeschrijvingen) laten zien hoe voor veel voorkomende problematiek (alcoholproblemen, veelal met bijkomende psychische en sociale problemen) geïndiceerde preventie, (vroeg-)signalering en zorgtoeleiding door lokale partners kan worden ingevuld, volgens de meest relevante kwaliteitsstandaarden. De materialen zijn zo algemeen mogelijk toepasbaar. Bijvoorbeeld: uitkomst van een eerste inventarisatie van de problemen kan zijn dat depressieve klachten voorop staan; de basis GGz biedt hiervoor een kortdurende behandeling en een verslavingsexpert wordt eenmalig op consultatiebasis betrokken. De eindproducten van het implementatieproject kunnen dienen als voorbeeld om voor andere doelgroepen / stoornissen soortgelijke producten te ontwikkelen, of kunnen worden aangevuld zodat veel voorkomende problematiek op lokaal niveau op dezelfde wijze wordt benaderd.