Dit project is afgerond. De opgeleverde standaard is opgenomen in de database GGZ Standaarden.

Aanleiding

De opvang van patiënten die acuut psychiatrische zorg nodig hebben, is de afgelopen jaren verbeterd, evenals de veiligheid voor patiënten, zorgverleners en de omgeving. Toch zijn er nog knelpunten volgens het rapport ‘Acute geestelijke gezondheidszorg – knelpunten en verbetervoorstellen in de keten’ (februari 2015). De sector heeft acht knelpunten prioriteit gegeven. De minister van VWS heeft opgeroepen om deze knelpunten op te lossen met een zorgstandaard (oftewel generieke module) acute psychiatrie met aandacht voor: crisisdefinitie, verantwoordelijkheid voor overdrachtsmomenten en informatie-uitwisseling, vervoer door politie, eerste opvang en wachttijd op de crisisdienst (een passende triage-standaard en een norm voor de telefonische responstijd ontbreken momenteel vaak). Er bestaat nog geen landelijke multidisciplinaire zorgstandaard voor de keten van de acute psychiatrie. Deze is wel nodig om de samenwerking tussen de vele betrokken partijen te verhelderen. Er zijn rapportages, richtlijnen en kwaliteitsdocumenten die het uitgangspunt kunnen vormen voor de generieke module Acute Psychiatrie.

Doelstelling

Een generieke module Acute Psychiatrie draagt bij aan tijdige en kwalitatief goede acute psychiatrie voor iedereen die dit nodig heeft. Het is van belang dat de acute psychiatrische keten vanaf het eerste contact met een verwijzer tot aan passende zorg vloeiend functioneert, niet onnodig stigmatiseert of traumatiseert, en aansluit bij de zorgbehoefte van de patiënt.

Werkwijze

De projectorganisatie bestaat uit een stuurgroep (het netwerk acute GGZ met ruim 15 leden), een inhoudelijke projectgroep, en een ontwikkelgroep die inhoudelijke expertise levert en gevoeligheden in proces en inhoud signaleert (een kern van ongeveer 6 à 7 leden, uitgebreid met 2 tot 3 leden per verwijssituatie). Naast de bijeenkomsten met de stuurgroep en de ontwikkelgroep vinden focusgroepen plaats met zorgprofessionals en patiënten(organisaties)/familie en naasten van cliënten. Ook organiseren we twee invitational conferences. Het plan van aanpak bestaat uit vijf fases:

  1. Voorbereiden inhoud generieke module en organisatieontwikkeling (knelpunten en drie verwijssituaties). November 2015 – januari 2016.
  2. Ontwikkelen inhoud van zorg voor generieke module (richtlijnen, wetgeving en afspraken tussen partijen, best practices, expert opnion). Februari – april 2016.
  3. Ontwikkelen organisatie van zorg voor generieke module (kwaliteitsindicatoren en instrumenten). Mei – juli 2016.
  4. Bespreken tweede concept generieke module met veldpartijen (invitational conference). Augustus – september 2016.
  5. Autoriseren definitieve versie generieke module en voorbereiden implementatie (implementatieplan, toolkit voor zorgprofessionals en cliëntversie). Oktober – december 2016.

Verwachte resultaten

Het project levert vier resultaten:

  1. Beschrijving van inhoud van zorg die de patiënt ontvangt in de keten van de acute psychiatrie en de organisatie van zorg die bij deze inhoud past. De door de minister genoemde knelpunten maken in ieder geval deel uit van de beschrijving. We beschrijven de inhoud en organisatie van zorg op basis van drie verwijssituaties. Met verwijssituatie bedoelen we wie de acuut psychiatrische patiënt aantreft en de crisisdienst belt. We selecteren de drie verwijssituaties samen met de betrokken ketenpartners en patiënten(organisaties). De verwijssituaties zijn typerend voor crisiszorg, beschrijven relatief complexe situaties en omvatten het grootste deel van de geleverde zorg binnen de crisisdefinitie. In ten minste één van de verwijssituaties gaan we in op het onderscheid tussen spoedzorg en acute crisis.
  2. Een implementatieplan inclusief communicatiestrategie en toolkit voor betrokken zorgprofessionals. De toolkit wordt getest in de praktijk.
  3. Een cliëntversie met goede uitleg, inclusief de rechten van de patiënt. In de cliëntversie is ook aandacht voor de familie/ naasten van de patiënt.
  4. Een onderhoudsplan voor herzieningen.