Dit project is afgerond. De opgeleverde standaard is opgenomen in de database GGZ Standaarden.

Aanleiding

Hoewel psychische aandoeningen veel voorkomen, bestaan er over dit onderwerp nog vele vooroordelen; mensen die eraan lijden worden vaak niet begrepen, gemeden of uitgesloten. Deze problematiek wordt samengevat in de termen ‘stigma’ en ‘stigmatisering’. Veel patiënten ervaren stigmatisering als een grote barrière bij maatschappelijke participatie en een dagelijkse bron van zorg. Stigmatisering bevordert werkloosheid, sociale angst, sociaal isolement, een geringe kwaliteit van leven, demoralisatie en een laag zelfbeeld. Inmiddels is er in Nederland veel gaande rond het thema stigma. Stigmabestrijding is, vanwege de grote nadruk op participatie van mensen met een beperking, de komende jaren ook een belangrijk speerpunt van het overheidsbeleid. De tijd lijkt dan ook rijp om gerichter stigma te bestrijden, met interventies die (bewezen) succesvol zijn. Het uitwerken van een generieke module Destigmatisering past goed bij deze ambitie.

Doelstelling

Het doel van het project is het vervaardigen en opleveren van een generieke module Destigmatisering voor de behandeling, begeleiding en ondersteuning van mensen met (ernstige) psychische aandoeningen (zowel jeugd als volwassenen).

Verwachte resultaten

  • concrete aanbevelingen doen aan ggz-hulpverleners, ervaringsdeskundigen en hulpverleners in het maatschappelijke domein over de implementatie en uitvoering van (kosten-)effectieve interventies en methodieken om publiek stigma, zelfstigma en stigmatisering in de hulpverlening te bestrijden.
  • concrete aanwijzingen geven over hoe antistigma programma’s effectief en duurzaam op lokaal niveau kunnen worden georganiseerd en ingebed aan relevante veldpartijen.
  • relevante kwaliteitsindicatoren voor antistigma activiteiten benoemen.
  • de module sluit aan bij relevante stoornis-specifieke zorgstandaarden en bij de kwaliteitscriteria van het toetsingskader van Zorginstituut Nederland.

Werkwijze

Een werkgroep bestaande uit vertegenwoordigers van mensen met ernstige psychische aandoeningen, hun familie/naasten, en de partijen betrokken bij hun behandeling, begeleiding en ondersteuning ontwikkelt in onderlinge samenspraak de zorgstandaard in zeven fasen. Deze werkgroep wordt methodisch ondersteund door een projectgroep van Kenniscentrum Phrenos en het Trimbos-instituut.