Dit project is afgerond. De opgeleverde standaard is opgenomen in de database GGZ Standaarden.

Aanleiding

Voor de professionals in de huisartsenzorg ontbreekt een kwaliteitsstandaard met aanbevelingen voor de diagnostiek en behandeling van psychische problemen, niet stoornis specifiek voor volwassenen. Door de stelselwijziging wordt een toename van de behandeling van psychische klachten in de huisartsenpraktijk verwacht. Daarom zijn aanbevelingen voor gepaste en gerichte generalistische zorg bij psychische klachten wenselijk.

Doelstelling

Huidig project werkt aan de ontwikkeling van een module met aanbevelingen voor de diagnostiek en behandeling van psychische klachten in de huisartsenpraktijk. De kwaliteitsstandaard zal handvatten bieden voor de huisarts en de POH-ggz om vanuit de gepresenteerde klacht via klacht- en hulpvraagverheldering, anamnese (aard, ernst en duur van de klachten), ervaren lijdensdruk en disfunctioneren tot een werkhypothese/diagnose te komen. Hierbij wordt gelet op de aspecten die consequenties hebben voor het (slagen van) plan van aanpak, zoals bijvoorbeeld leren vermogen, bereidheid tot zelfonderzoek en motivatie tot gedragsverandering. Ook wordt door middel van triage een inschatting gemaakt van urgentie. Daarnaast geven de kwaliteitsstandaard aanbevelingen voor de huisarts en POH-ggz voor interventies bij psychische klachten, die een snel herstel en verbetering van de kwaliteit van leven kunnen bevorderen. Hierbij wordt ruim aandacht besteed aan acceptatie en aanpassingsmechanismen, patiënt empowerment, verbetering van zelfmanagement en de factor arbeid. Zo moet worden voorkomen dat er een chronisch beloop of een stoornis met ernstige symptomen, langere ziekteduur en eventueel langdurig ziekteverzuim ontstaat.

Verwachte resultaten

Het project levert de volgende producten op:

  • Generieke module diagnostiek en behandeling van psychische klachten in huisartsenpraktijk.
  • Samenvatting voor de huisarts en POH-ggz.
  • Publicatie in Huisarts & Wetenschap.
  • Publicatie op de NHG corporate website.
  • Patiënteninformatie (op www.thuisarts.nl).

Werkwijze

Het project is opgedeeld in drie fases. In de voorbereidingsfase is er een knelpunteninventarisatie en knelpuntenanalyse. Op basis hiervan formuleren we de uitgangsvragen en het kader. Daarna wordt de werkgroep geformeerd. In de ontwikkelfase wordt de conceptstandaard ontwikkeld en een focusgroep ingesteld voor het vaststellen van implementatieknelpunten. Vervolgens vindt een commentaarronde plaats op de concept teksten. In de afrondingsfase wordt de kwaliteitsstandaard gepubliceerd. Tot slot ontwikkelen we een samenvattingskaart en schrijven en publiceren we patiënteninformatie.