Dit project is afgerond. De opgeleverde standaard is opgenomen in de database GGZ Standaarden.

Aanleiding

Suïcidaal gedrag is een omvangrijk en complex gezondheids- en maatschappelijk probleem. Het aantal suïcides is de afgelopen jaren fors gestegen. Binnen de huisartsenzorg, generalistische basis-ggz, de gespecialiseerde ggz en de ziekenhuiszorg hebben zorgverleners in hun dagelijks werk in meer of mindere mate te maken met mensen met suïcidaal gedrag. Om de inhoud en organisatie van zorg te optimaliseren wordt voor de diagnostiek en behandeling van suïcidaal gedrag een generieke module ontwikkeld vanuit patiëntperspectief. De belangrijkste uitgangspunten voor de ontwikkeling van de module zijn de reeds bestaande ‘multidisciplinaire richtlijn Diagnostiek en behandeling van suïcidaal gedrag’, het ‘Kwaliteitsdocument Ketenzorg bij suïcidaliteit’ en de nog te onderzoeken patiëntvoorkeuren.

Doelstelling

De generieke module geeft:

  • Aanbevelingen voor zorgverleners en zorggebruikers, naasten en nabestaanden over de diagnostiek, advies, behandeling en ondersteuning bij zelfmanagement van patiënten met suïcidaal gedrag.
  • Aanwijzingen over de uitvoering en (keten)organisatie van de zorg (wie levert welk zorg, aan welke kwaliteitseisen moet de zorgverlener of organisatie voldoen, ketenafspraken).
  • Relevante kwaliteitsindicatoren. Stoornisspecifieke addities worden aan de generieke module toegevoegd wanneer deze ontwikkeld zijn binnen de volgende zorgstandaarden: Depressie, Schizofrenie, Vroege Psychose, Bipolaire Stoornissen en Persoonlijkheidsstoornissen.

De generieke module is bedoeld voor huisartsen, POH-GGZ, zorgverleners werkzaam in de generalistische basis-ggz, gespecialiseerde ggz, ziekenhuiszorg (meestal verpleegkundigen, psychologen en psychiaters) en voor patiënten, hun naasten en nabestaanden.

Verwachte resultaten

Een generieke module Diagnostiek en behandeling van suïcidaal gedrag vanuit patiëntperspectief van mensen met suïcidaal gedrag en hun naasten, die terecht komen in de huisartsenzorg, de generalistische basis-ggz, de gespecialiseerde ggz of in het ziekenhuis. De module voldoet aan de criteria voor kwaliteitsstandaarden zoals verwoord in het Toetsingskader.

Werkwijze

Er wordt een werkgroep samengesteld van afgevaardigden van beroepsverenigingen en cliënten-/familieorganisaties. De werkgroep maakt samen met de projectgroep van het Trimbos-instituut de generieke module. Voor specifieke onderwerpen kan de werkgroep met gerichte expertise worden uitgebreid vanuit de adviesgroep. Deze adviesgroep fungeert als de schil rond de werkgroep en komt niet fysiek bijeen. Zij geeft inhoudelijk advies over specifieke onderwerpen.