Dit project is afgerond. De opgeleverde standaard is opgenomen in de database GGZ Standaarden.

Aanleiding

De transitie van geconcentreerde psychiatrische zorg in instellingen naar zorg in de samenleving, zal vooral voor de groep mensen met ernstige psychische aandoeningen (EPA) veel consequenties hebben. Velen hebben immers forse psychische én lichamelijke problemen. Ook op het gebied van veiligheid, inkomen, arbeid en relaties is er voor deze groep nog veel te wensen over. Beoogde winst van deze transitie is dat psychiatrische patiënten in een maatschappelijker omgeving kunnen herstellen en niet onnodig hun sociale en maatschappelijke rollen verliezen. Het organiseren van maatschappelijke zorg blijkt echter een complexe opgave te zijn. In het slechtste geval keren mensen terug in een onvoorbereide samenleving zonder toereikende zorg met als gevolg onderbehandeling, isolement, victimisatie en stigmatisering. Omdat hun problemen veel aspecten van het leven betreffen, is gecoördineerde zorg vanuit meerdere sectoren noodzakelijk. Aansluiting bij medisch-specialistische zorg en de nieuwste inzichten uit onderzoek moeten gewaarborgd zijn. Omdat regelgeving, bekostiging en werkcultuur per sector verschillen, liggen fragmentatie en discontinuïteit op de loer en komt de kwaliteit van zorg onder druk te staan.

Doelstelling

Het doel van het project is het vervaardigen en opleveren van een generieke module EPA voor goede behandeling, begeleiding en ondersteuning van mensen met ernstige psychische aandoeningen, voorzien van een kader voor het organiseren van die zorg en een landelijke norm voor kwaliteit van zorg voor deze doelgroep.

Verwachte resultaten

  • Een door alle betrokken partijen gedragen kwaliteitsdocument met aanbevelingen voor de inhoud en organisatie van behandeling, begeleiding en ondersteuning (inclusief zelfmanagement) van de groep mensen met ernstige psychische aandoeningen, waar mogelijk onderbouwd met wetenschappelijke evidentie.
  • De module beschrijft de zorg vanuit patiëntenperspectief.
  • De module bevat stoornisspecifieke addities, die op termijn kunnen worden ingepast in de zorgstandaarden.
  • De module beschrijft organisatie van de zorg, taken en verantwoordelijkheden met aandacht voor verschillende stelsels en bekostigingssystemen.
  • De module omschrijft kwaliteitsindicatoren over proces en structuur van de zorg.
  • De module bevat een implementatieplan.

Werkwijze

Een werkgroep met vertegenwoordigers van patiënten- en familieorganisaties, beroepsverenigingen en andere maatschappelijke spelers ontwikkelt in onderlinge samenspraak de generieke module in acht fasen. Deze werkgroep wordt methodisch ondersteund door een projectgroep van Kenniscentrum Phrenos en Trimbos-instituut in samenwerking met de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie.