Aanleiding

De herordening van de ggz per 2014 betekent een forse transitie. Patiëntenstromen zullen naar verwachting flink verschuiven van de specialistische ggz naar de generalistische basis-ggz (GB-GGZ) en de huisartsenzorg. Voor passende en goede zorg in de nieuwe generalistische basis-ggz is het noodzakelijk om helder te hebben welke diagnostiek en behandeling het beste aansluit bij de zorgvraag van de patiëntgroepen en passend is binnen de zorgvraagzwaarte producten in de GB-GGZ.

Doelstelling

Het project Generalistische diagnostiek en behandeling in de generalistische basis-ggz, is gericht op de ontwikkeling van een generieke module met aanbevelingen voor de generalistische diagnostiek en behandeling in de generalistische basis-ggz onderbouwd met practice-based kennis en waar mogelijk met systematisch literatuuronderzoek.

Verwachte resultaten

Het project beoogt de volgende producten op te leveren:

  • EBRO-zorgmodule generalistische diagnostiek en behandeling met een beschrijving van gewenste diagnostiek en interventies in de verschillende productgroepen van de GB-GGZ.
  • Ontwikkeling van 5 generieke zorgpaden voortvloeiend uit de EBRO-module (diagnostiek, licht, middel, intensief en chronisch).

Werkwijze

Door middel van een knelpuntenanalyse wordt bepaald welke uitgangsvragen zullen worden behandeld. Daaropvolgend zal de werkgroep en de adviesgroep worden vormgegeven. Er worden reviewprotocollen opgesteld en op basis hiervan zal de evidence-based kennis worden verzameld en beoordeeld. Ook zullen er praktijkrelevante overwegingen worden vastgelegd. Vervolgens zullen de aanbevelingen worden beschreven en conceptteksten opgesteld. Daarop volgt een commentaarronde. Ook is er aandacht voor de implementatie, middels een advies van de Implementatieraad en een proefimplementatie (praktijktest). Tot slot schrijven we de definitieve tekst en gaan we over op autorisatie. Synchroon het volledige ontwikkelproces loopt een budget impact analyse.