Dit project is afgerond. De opgeleverde standaard is opgenomen in de database GGZ Standaarden.

Aanleiding

Voortvloeiend uit het Bestuurlijk Akkoord Toekomst ggz is er in 2014 een nieuwe structuur voor de ggz geïntroduceerd. In de nieuwe structuur wordt ggz vanuit drie echelons aangeboden: 1) huisarts met ondersteuning van de POH-ggz, 2) generalistische basis-ggz (GB GGZ) en 3) gespecialiseerde ggz (S GGZ). Hierdoor vindt een verschuiving plaats van de patiëntstromen tussen de drie echelons: meer zorg vanuit de S GGZ naar de GB GGZ en naar de huisartsenzorg, naar de nullijn en naar informele zorg en zelfmanagement. Deze verschuiving in de ggz zal de werkdomeinen van de verschillende echelons wijzigen. Om deze vernieuwde ggz-structuur te kunnen organiseren en de volwassen patiënt met psychische problematiek gepaste zorg te kunnen bieden zal er een goede en efficiënte samenwerking nodig zijn tussen de huisarts, GB-GGZ en de S-GGZ.

Doelstelling

Het doel van dit project is de ontwikkeling van Landelijke GGz samenwerkingsafspraken (LGA) tussen huisartsenzorg, GB-GGZ en S -GGZ. Hierin zal overeenstemming worden bereikt over de criteria en inhoud voor consultatie, verwijzing en terugverwijzing en over de taakafbakening, verantwoordelijkheidsverdeling en monitoring bij gedeelde zorg.

Verwachte resultaten

Het project beoogt de volgende producten op te leveren:

  • Het ontwikkelen vanLandelijke GGz samenwerkingsafspraken (LGA).
  • Het ontwikkelen van een sjabloon voor de landelijke samenwerkingsafspraken in de vorm van een flowchart, waarbij regionaal het aanbod van de ggz in kaart kan worden gebracht en de sociale kaart helder wordt.
  • Het ontwikkelen van patiënteninformatie, geschikt voor plaatsing op publiekswebsites (o.a. thuisarts.nl), ter ondersteuning van de keuze tussen de verschillende behandelmogelijkheden, inclusief zelfzorg.

Werkwijze

Het project is gestart met een knelpuntenanalyse. De verzamelde knelpunten zijn gerubriceerd naar fasen en onderdelen van het zorgproces en vertaald naar voorlopige uitgangsvragen. De genoemde knelpunten zijn te onderscheiden in de rubrieken verwijzing, terugverwijzing, consultatie, samenwerking, taakafbakening en financieel en organisatorische knelpunten. Op basis hiervan zijn diverse uitgangsvragen opgesteld die in de werkgroepen behandeld zullen worden. Aan de hand van deze vragen, bestaande richtlijnen en andere relevante documenten formuleren we landelijke ggz samenwerkingsafspraken. Hierop volgend is een commentaarronde. Na de verwerking van dit commentaar gaat het project over naar de autorisatie en publicatiefase. Tot slot wordt de patiënteninformatie geschreven.

Oplevering

De Landelijke GGz samenwerkingsafspraken zijn opgeleverd in februari 2016.
Lees verder onder Standaarden.