Dit project is afgerond. De opgeleverde standaard is opgenomen in de database GGZ Standaarden.

Aanleiding

Het werken in de brede jeugdhulp met kinderen, jongeren en (al dan niet intacte) gezinnen stelt niet alleen eisen aan de inhoud van de hulp, maar ook aan de organisatie van de hulp. Chronische problematiek vraagt om maatschappelijke arrangementen die goed ingepast kunnen worden in de getransformeerde jeugdhulp. Gedurende de verschillende stadia van klachten en stoornissen vragen deze om verschillende vormen van zorg, hulp en behandeling. Op concreet niveau vraagt dit onder andere goede samenwerkingsafspraken, overeenstemming over de privacy en registratie en monitoring van uitkomsten en kwaliteitsbewaking. Op een hoger niveau zijn er in het kader van de transitie en transformatie van de jeugdhulp grote organisatorische uitdagingen. Deze maatschappelijke opdracht vergt niet enkel overeenstemming op een concreet niveau, maar vooral een intensief proces waarin gezamenlijk gezocht wordt naar een succesvolle invulling van het overheidsbeleid op het gebied van transformatie en transitie.

Doelstelling

Met een door alle relevante partijen gezamenlijke ontwikkeling creëren we een breed gedragen en overzichtelijke generieke module Organisatie kind en jongere (0-23 jaar), een gedeeld begrippenkader voor het gehele jeugddomein en een meer integraal netwerk van de betrokken partijen en personen.

Verwachte resultaten

De samenwerking resulteert onder andere in:

 • een breed gedragen en overzichtelijke generieke module Organisatie kind en jongere (0-23 jaar);
 • een gedeeld begrippenkader voor het gehele jeugddomein;
 • patiëntinformatie in het format van de NHG-publiekswebsite www.thuisarts.nl;
 • een informatiebron voor vernieuwingen van scholing en training van jeugdprofessionals;
 • een meer integraal netwerk van de betrokken partijen en personen.

Werkwijze

De projectorganisatie bestaat uit een stuurgroep, projectgroep met projectleider en junior beleidsmedewerker, werkgroepen, communicatieadviseur en junior webredacteur.

 • De stuurgroep is verantwoordelijk voor het borgen van het werk in de eigen organisaties.
 • De projectgroep selecteert geschikte onderwerpen voor de werkgroepen en betrekt de hiervoor relevante experts.
 • De projectleider is verantwoordelijk voor de organisatie, planning, financiën, het proces en resultaat van het project. Ook zorgt de projectleider voor het onderhouden van de relaties met de netwerkpartners en het Netwerk Kwaliteitsontwikkeling GGz, de verantwoording aan de stuurgroep en de aansturing van de junior beleidsmedewerker.
 • De junior beleidsmedewerker zorgt voor de praktische organisatie van de werkgroepen, voor de deskresearch, interviews, het verwerken van alle resultaten en het schrijven van de generieke module.
 • De werkgroepen leveren inhoudelijke kennis. Werkgroepbijeenkomsten worden ondersteund door professionele notulisten. Het aantal werkgroepen wordt gebaseerd op het aantal door de projectgroep geselecteerde onderwerpen. De voorzitters van de werkgroepen worden in overleg gekozen.
 • De communicatieadviseur en junior webredacteur zorgen voor de interne en externe communicatie.

Hiernaast zal een multidisciplinaire werkgroep landelijke Jeugd GGZ samenwerkingsafspraken (LGA-J) ontwikkelen. Hierin worden criteria en inhoud voor (terug-)verwijzing , consultatie, taakafbakening, verantwoordelijkheidsverdeling, monitoring bij gedeelde zorg en overleg geformuleerd. Op basis van de LGA-J kunnen regionaal en lokaal concrete werkafspraken worden gemaakt. Het Nederlands Huisartsen Genootschap zal hiervan de projectleiding op zich nemen. Allereerst zal er een knelpunteninventarisatie worden verricht bij alle relevante stakeholders. De inhoudelijke ontwikkeling van de LGA-J wordt uitgevoerd door een werkgroep met kinderen/ouders, kinder- en jeugdpsychiaters, orthopedagogen, kinder- en jeugdpsychologen/psychotherapeuten, jeugdartsen, jeugdverpleegkundigen, huisartsen, praktijkondersteuners-GGZ en maatschappelijk werkenden onder leiding van een onafhankelijke voorzitter. Het project wordt in drie fasen uitgevoerd; een voorbereidingsfase, ontwikkelfase en de afrondingsfase.