Aanleiding

Psychotherapie is een verzameling van behandelvormen. Psychotherapeutische behandeling is erop gericht om psychische stoornissen en/ of ernstige psychische problemen op te heffen en de kwaliteit van leven van de patiënt te verbeteren. Voor patiënten en hun naasten bestaan er veel onduidelijkheden over psychotherapie. Vaak is niet duidelijk welke behandelingen onder psychotherapie vallen, wanneer deze kunnen worden toegepast met welk doel, welke type behandelaar daarbij hoort en wat de te verwachten resultaten zijn. Zorgverleners lopen tegen vergelijkbare vragen aan. Door het ontbreken van toegankelijke en duidelijk geordende informatie over psychotherapeutische behandelingen, is het moeilijk om patiënten goed te informeren en mee te nemen in een proces van gezamenlijke besluitvorming. Daarnaast bestaat er onduidelijkheid over inkoop en vergoeding door zorgverzekeraars. Dit geldt zowel voor de inhoud (behandelvormen) als de omvang. Duidelijkheid over inhoud en (kosten)effectiviteit draagt bij aan besluitvorming over het vergoedingenbeleid.

Doelstelling

Ontwikkelen van een Generieke module Psychotherapie, om:

  • Patiënten en hun naasten inzicht te bieden in de inhoud en organisatie van psychotherapeutische zorg, waardoor zij beter in staat zijn keuzes te maken, regie te voeren en te komen tot gezamenlijke besluitvorming;
  • Een breed gedragen kwaliteitskader te bieden dat beroepsbeoefenaren, beroepsorganisaties en zorgverzekeraars handvatten biedt voor verdere kwaliteitsontwikkeling op het gebied van psychotherapie.

Verwachte resultaten

  1. Een breed gedragen Generieke module Psychotherapie;
  2. Het versterken van de samenwerking tussen organisatie van psychologen, psychotherapeuten en psychiaters;
  3. Stimuleren van patiëntgericht inkoopbeleid;
  4. Een patiëntenversie van de Generiek module Psychotherapie.

Werkwijze

Voor de inhoudelijke ontwikkeling worden werkgroepen samengesteld met inhoudsdeskundigen. De concept-Generieke module Psychotherapie wordt aan belanghebbenden voor commentaar voorgelegd. De definitieve versie wordt ter autorisatie voorgelegd aan belanghebbende organisaties.

Meer informatie

De deadline van de Commentaarfase is 29 februari 2016. Neem voor meer informatie contact op met projectleider Hans Blaauwbroek.