Dit project is afgerond. De opgeleverde standaard is opgenomen in de database GGZ Standaarden.

Aanleiding

Psychische klachten – met name depressie, angststoornissen en problematisch alcoholgebruik – geven een aanzienlijk verlies van kwaliteit van leven en functioneren. Psychische stoornissen staan dan ook in de top 3 van aandoeningen met de grootste ziektelast in Nederland. Vroege opsporing van psychische klachten is mogelijk, ook voordat deze zich ontwikkelen tot een DSM-stoornis. Vroege interventie is effectief gebleken, alleen het bereik hiervan is momenteel laag. Veel mensen blijven onbehandeld of krijgen pas behandeling als zij al langere tijd een DSM-stoornis ontwikkeld hebben. Inpassing van vroege opsporing in de 1e lijn is mogelijk op voorwaarde dat dit als generieke module specifieke aandacht krijgt in de diverse kwaliteitsstandaarden op het gebied van diagnostiek en behandeling van psychische klachten en stoornissen. De huisartsvoorziening is vertrouwd met vroege opsporing en heeft een bewezen hoog bereik, ook in lage SES populaties.

Doelstelling

Doel van dit project is het ontwikkelen en implementeren van een generieke module ‘Vroege opsporing van psychische aandoeningen’. Met deze module worden nieuwe gevallen van volwaardige DSM-stoornissen voorkomen en indien al aanwezig eerder opgespoord. De module verbetert de toeleiding naar kosteneffectieve preventieve interventies (begeleide (e-health) zelfhulp, watchfull waiting). Daarmee worden de interventies steviger ingebed in de eerstelijnszorg. Verwachte resultaten

  • Generieke module vroege opsporing van psychische aandoeningen.
  • Samenvatting voor de huisarts en POH-ggz en andere zorgprofessionals.
  • Patiënteninformatie en patiëntenvoorlichting (www.thuisarts.nl).
  • Korte publicatie in Huisarts & Wetenschap.
  • Toegankelijkheid van de vroege opsporing door inbedding binnen de website ‘Persoonlijke Gezondheidscheck’.

Werkwijze

Het project bestaat uit drie fasen:

  1. De voorbereidingsfase: knelpunteninventarisatie, knelpuntenanalyse, formuleren van uitgangsvragen en kader, formeren van de werkgroep waarin alle relevante partijen vertegenwoordigd zijn zoals patiënten, psychologen, psychiaters, bedrijfsartsen en huisartsen.
  2. Ontwikkelfase: ontwikkeling van de module door de werkgroep op basis van wetenschappelijk bewijs, deze module wordt voor gelegd aan de relevante partijen voor commentaar. Na verwerking van dit commentaar wordt de concept-module ter goedkeuring voorgelegd aan de autorisatiecommissie van het NHG.
  3. Implementatiefase: publicatie van de generieke module (bv. PraktijkWijzer, hoofdstuk in het boek Protocollaire GGZ-zorg) op de NHG-website, publicatie in het maandblad Huisarts & Wetenschap, publicatie patiënteninformatie op de NHG-publiekswebsite www.thuisarts.nl en onderbrengen op www.persoonlijkegezondheidscheck.nl.

Gedurende verschillende fasen van het project worden de betrokkenen en de doelgroepen geïnformeerd over de voortgang.

Meer informatie

De deadline van de Commentaarfase is verstreken. Neem voor meer informatie contact op met Ton Drenthen (NHG).