Dit project is afgerond. De opgeleverde standaard is opgenomen in de database GGZ Standaarden.

Aanleiding

Zelfmanagement, zelfbeschikking en eigen keuze vormen de hoeksteen van het herstelproces. Dit ontstaat echter niet vanzelf. Patiënten hebben de juiste informatie nodig om zo goed mogelijk zelf beslissingen te kunnen nemen en zo veel mogelijk zelfstandig te kunnen oppakken en uitvoeren. Daarnaast moet de patiënt van de hulpverlener voldoende ruimte krijgen om zelfstandig keuzes te kunnen maken en zijn eigen leven te kunnen leven.

Doelstelling

Het doel van het project is de oplevering van een generieke module Zelfmanagement voor hulpverleners in de ggz ter behoud/bevordering van zelfmanagement van patiënten. De module wordt zodanig opgesteld dat deze ingepast kan worden in de diagnose-specifieke zorgstandaarden en de te ontwikkelen generieke ggz-richtlijnen. De module zal concrete aanbevelingen geven aan zorgverleners en daarnaast aanwijzingen geven voor de inhoud en organisatie van het proces tot bevordering van zelfmanagement van patiënten in de ggz.

Verwachte resultaten

Een module Zelfmanagement voor hulpverleners in de ggz wordt ontwikkeld. Deze module is gebaseerd op de selectie van kwaliteitscriteria Zelfmanagement uit de Bouwstenen Zelfmanagement en passende zorg. Deze worden onderbouwd door literatuur en onderzoek. De module zal bestaan uit een algemeen onderdeel en vier hoofdstukken met specifieke criteria gericht op de eerder genoemde patiëntgroepen. De module Zelfmanagement is daardoor breed toepasbaar voor alle patiënten in de ggz; van mensen met lichte problemen bij de POH-GGZ, tot mensen die langdurig in een instelling verblijven. De module zal informatie bevatten over zelfmanagement en tools plus werkwijzen en methoden om hier samen met patiënten in de ggz aan te werken. Op basis van de module Zelfmanagement worden in samenspraak met patiënt- en familievertegenwoordigers patiëntversies opgesteld voor het generieke deel en de vier specifieke hoofdstukken. Ook komt er een samenvatting van de module beschikbaar. Daarnaast wordt een tijdspad opgesteld voor opname van een set met indicatoren, bijbehorende meetinstrumenten en een onderhoudsplan.

Werkwijze

Als inhoudelijke basis voor de module Zelfmanagement worden de resultaten uit het project Zelfmanagement en passende zorg gebruikt. Voor dit project zijn kwaliteitscriteria vanuit patiënt- en familieperspectief geformuleerd waaraan ggz-hulp moet voldoen om zo passend mogelijke zorg te bieden die rekening houdt met het behouden of vergroten van zelfmanagement van patiënten. Deze zijn opgenomen in de Programma’s van Eisen en in de Bouwstenen Zelfmanagement en passende zorg. Daarnaast wordt er zo veel mogelijk aansluiting gezocht bij en gebruik gemaakt van de bestaande Zorgmodule Zelfmanagement 1.0 van het CBO. Er wordt gewerkt met een werkgroep en een adviesgroep. Zowel professionals als patiënt- en familievertegenwoordigers worden benaderd om hierin deel te nemen. Gedurende het hele proces, tot aan oplevering van het eindproduct, worden de werkgroep en adviesgroep nauw betrokken en verantwoordelijk gesteld voor goedkeuring en vaststelling. Uit de Bouwstenen en Programma’s van Eisen uit het project Zelfmanagement en passende zorg wordt een selectie gemaakt van de kwaliteitscriteria die betrekking hebben op het stimuleren van zelfmanagement van patiënten. Vervolgens vindt een literatuuronderzoek plaats waarin het zoeken naar onderbouwing van het effect van zelfmanagement op de zelfredzaamheid van patiënten in de ggz centraal staat. Er wordt gefocust op alle levensdomeinen (zorg, werk, scholing, sociaal netwerk) op onderzoek naar zelfmanagement bij patiënten in de ggz, het effect van zelfmanagement en bewezen methoden, tools en werkwijzen. De vastgestelde, wetenschappelijk onderbouwde kwaliteitscriteria vormen de basis voor de generieke module Zelfmanagement. Als proef wordt de module uitgezet bij hulpverleners om de bruikbaarheid, uitvoerbaarheid en gebruiksvriendelijkheid te testen. Oplevering vindt plaats na de proefimplementatie.