Dit project is afgerond. De opgeleverde standaard is opgenomen in de database GGZ Standaarden.

Aanleiding

Er zijn tot op heden geen Nederlandse standaarden die de kwaliteit en effectiviteit van de zorg voor patiënten met somatisch-psychiatrische comorbiditeit inzichtelijk maken. De geldende kwaliteitsdocumenten zijn monodisciplinair; het perspectief van patiënten en verzekeraars wordt daarin gemist. Wat goede zorg is, is in deze documenten niet altijd duidelijk omschreven. De meetinstrumenten die worden gesuggereerd om kwaliteit inzichtelijk te maken zijn de conceptstatus niet ontstegen, alleen voor ‘intern gebruik’ en bovendien slechts gericht op structuur en proces, en niet op uitkomst.

Doelstelling

Het definiëren van kwaliteit van zorg en bijbehorende kwaliteitsindicatoren vanuit de perspectieven van patiënt, aanbieder en zorgverzekeraar in een Generieke module Ziekenhuispsychiatrie.

Verwachte resultaten

  • Rapportage van een literatuuronderzoek over kwaliteit en kwaliteitsmeting binnen de ziekenhuispsychiatrische comorbiditeitszorg: Consultatieve Psychiatrie en Medisch Psychiatrische Units (MPU).
  • Inventarisatie van de huidige ‘stand van het land’ met betrekking tot kwaliteit van zorg, kwaliteitszorg en kwaliteitsmeting in de Nederlandse ziekenhuispsychiatrie.
  • Consensus in het brede veld over zorginhoud, zorgorganisatie, prestaties, de indicatoren om die prestaties te meten (structuur, proces en uitkomst), inclusief een prioritering van prestaties en indicatoren door middel van veldraadpleging volgens de Delphi-methode.
  • De Generieke module en bijbehorende meetinstrumenten worden drie maanden getest in vier organisaties voor ziekenhuispsychiatrie, te weten Erasmus MC, VU Medisch Centrum, Onze Lieve Vrouwe Gasthuis en Rijnstate. Van deze ‘feasilibility study’ wordt schriftelijk verslag gelegd.

Werkwijze

De klankbordgroep is samengesteld uit patiënten, medisch specialisten (psychiaters, neurologen, internisten, geriaters, revalidatieartsen), huisartsen, psychologen, zorgverzekeraars, een organisatiedeskundige en vertegenwoordiger van Stichting Benchmark GGZ. De klankbordgroep geeft inhoudelijk richting aan de projectleider en projectmedewerkers. Tussentijdse resultaten worden voorgelegd aan de relevante veldpartijen. Een wetenschappelijke kerngroep draagt de inhoudelijke en uitvoerende eindverantwoordelijkheid van het project.