Wat levert het project op?

Stichting Dimence ontwikkelt een werkwijze waarop zorgstandaarden kunnen worden geïmplementeerd binnen de structuur van inhoudelijke netwerken en verwerft kennis over de factoren die daarin ondersteunend c.q. belemmerend zijn. De organisatie leert uitkomstindicatoren te vertalen naar meetbare items en hiervoor een functioneel ontwerp voor een dashboard te maken, zowel op individueel patiënt niveau als op diagnose groep niveau. Professionals binnen de Dimence groep worden geschoold conform state of the art hulpverlening door middel van e-learning, scholingsbijeenkomsten en refereerbijeenkomsten.

De organisatie en de zorgprofessionals sturen hun werkzaamheden door middel van beschikbare stuurinformatie en leren wat de effecten zijn van gemotiveerde uitzonderingen van de afgesproken werkwijze.

Kennis over het implementeren van zorgstandaarden wordt beschikbaar gesteld aan andere GGZ instellingen.

Aanpak

Het project wordt uitgevoerd met de bestaande zorgprogrammacommissie. Het huidige zorgprogramma (ZP) Bipolaire stoornissen en de bijbehorende zorgpaden worden getoetst aan de nieuwe zorgstandaard. Om de kennis over actualisatie te borgen legt het projectteam in een stappenplan vast hoe dit voor het ZP is aangepakt. Het gaan werken met de zorgstandaard Bipolaire stoornissen vertaald in zorgpaden wordt ondersteund door een e-learning module die hiertoe wordt ontwikkeld. De implementatie van de zorgstandaard geschiedt door scholing en informeren van professionals van de Dimence Groep en voor andere instellingen via het netwerk van KenBis.

Bijdrage aan brede implementatieondersteuning kwaliteitsstandaarden

De implementatie wordt gevolgd door een gedegen evaluatie van de gevolgde werkwijze; lessons learned waarna een e-learning module wordt opgeleverd over het implementeren van de zorgstandaard Bipolaire Stoornissen middels zorgpaden. Het overdragen van de kennis vindt naast de e-learning module eveneens plaats door middel van presentaties en publicaties: een slotbijeenkomst, refereerbijeenkomsten van het SCBS van de stichting Dimence en de klinisch wetenschappelijke vergadering van het KenBis in maart 2018, waardoor alle deelnemende instellingen van deze kennis gebruik kunnen maken.

De beschikbare informatie is voor alle GGZ instellingen die de zorgstandaard Bipolaire stoornissen willen implementeren toegankelijk.