Aanleiding

Voor de behandeling van alcohol- en opiaatverslaving zijn multidisciplinaire richtlijnen (MDR) beschikbaar. Voor verslaving aan andere middelen bestaat echter nog geen MDR en dus ook geen zorgstandaard. Om deze leegte in het aanbod van kwaliteits­instrumenten op te vullen, is dit projectvoorstel opgesteld. Wij onderscheiden in dit verband de volgende groepen middelen: cannabis, cocaïne, amfetamine, ecstasy, GHB en benzodiazepines. Om een Zorgstandaard Drugs, exclusief opiaten, te kunnen ontwikkelen is het nodig dat er eerst een MDR op het gebied van de genoemde niet-opioïde drugs wordt ontwikkeld. Deze stap wordt beschouwd als de eerste fase voor de totstandkoming van de zorgstandaard op het gebied van (niet-opioïde) drugs.

Doelstelling

Doel van de eerste fase van dit project is een MDR te ontwikkelen voor de (vroeg)diagnostiek, behandeling van en herstelondersteunende zorg aan patiënten met een verslaving aan cannabis, cocaïne, amfetamine, ecstasy, GHB en benzodiazepines voor de huisartsenzorg met praktijkondersteuning GGZ, de generalistische basis-GGZ/verslavings­zorg en de gespecialiseerde GGZ/verslavingszorg. De richtlijn moet de (vroeg)diagnostiek van stoornissen in de genoemde middelen in de genoemde echelons  verbeteren en de kwaliteit en doelmatigheid van de behandeling van en zorg aan patiënten met deze verslavingen borgen. Belangrijk tweede doel van de MDR is dat deze fungeert als basis voor de ontwikkeling van een brede zorgstandaard op het gebied van niet-opioïde drugs, waarvoor in de tweede fase een vervolgaanvraag wordt gedaan. Verwachte resultaten

Werkwijze

De MDR wordt ontwikkeld volgens de methode van evidence-based richtlijnontwikkeling (EBRO-methode). De basis voor de richtlijn is een samenvatting en beoordeling van de beschikbare evidentie in de wetenschappelijke literatuur en de samenvatting van beschikbare professionele en ervaringskennis. Op basis van deze evidentie en daarbij aansluitende discussie over praktijkrelevante overwegingen, formuleert de werkgroep aanbevelingen voor de praktijk. De werkgroep werkt  conform  de EBRO-methode met het vereiste stappenplan voor het waarborgen van een systematische en transparante werkwijze.