Aanleiding

ADHD is een aandoening die van jong tot oud voorkomt: 4,5% van de kinderen heeft ADHD en 3-4% van de volwassenen heeft ADHD (voor een groot gedeelte in partiële remissie). Een goede begeleiding en behandeling kan het gedrag dat met ADHD gepaard gaat normaliseren en de prognose sterk verbeteren. ADHD is een chronische aandoening en daarom is langdurige behandeling en begeleiding nodig. Kennis van ADHD, comorbide stoornissen en de differentiaaldiagnose is van belang om de aandoening adequaat te diagnosticeren, zodat onderdiagnostiek, maar ook overdiagnostiek wordt voorkomen. Overdiagnostiek en medicalisering is de laatste jaren een politiek en maatschappelijk veel besproken onderwerp. Het Netwerk Kwaliteitsontwikkeling GGZ heeft ADHD geprioriteerd voor het maken van een zorgstandaard.

Doelstelling

De zorgstandaard geeft de maatstaf voor het minimaal vereiste niveau van kwaliteit van zorg bij patiënten met ADHD, zowel zorginhoudelijk als procesmatig. De patiënt en de gang van de patiënt door het gehele zorgproces staan centraal. Het is het algemene raamwerk op hoofdlijnen voor diagnostiek en behandeling van alle patiënten met ADHD en biedt daarmee het fundament voor goede zorg voor mensen met ADHD in Nederland.

Verwachte resultaten

Het project beoogt de volgende producten op te leveren:

  • Een brede, door alle betrokken partijen gedragen zorgstandaard voor jeugdigen (0-18 jaar)  en volwassen/ouderen (18 jaar en ouder) met ADHD. De standaard gaat over de inhoud en organisatie van zorg, waarin het patiënten perspectief centraal wordt gesteld.
  • Herziening (update) van de multidisciplinaire richtlijn kinderen en jeugdigen (2005), niet-medicamenteuze behandeling.
  • Ontwikkeling van nieuwe ADHD richtlijnonderdelen: volwassenen en ouderen niet-medicamenteuze behandeling.
  • Zicht op de budgetimpacts van de zorgstandaard-conforme zorg.
  • Een praktijktest (proefimplementatie) met een daarop gebaseerd implementatieplan.
  • Een set met kwaliteitsindicatoren.

Werkwijze

De Zorgstandaard ADHD wordt ontwikkeld conform de Handleiding Model Zorgstandaard GGZ. Hierbij wordt zoveel mogelijk conform de evidence-based richtlijnontwikkel (EBRO) methode gewerkt voor het waarborgen van een systematische en transparante werkwijze. Vanzelfsprekend wordt gebruik gemaakt van de reeds ontwikkelde of in ontwikkeling zijnde richtlijnen ADHD en waar nodig geupdate. De zorgstandaard wordt samen ontwikkeld met verschillende beroeps- en patiëntenverenigingen.