Dit project is afgerond. De opgeleverde standaard is opgenomen in de database GGZ Standaarden.

Aanleiding

Autisme Spectrum Stoornissen (ASS) zijn ontwikkelingsstoornissen die gekenmerkt worden door beperkingen in sociale omgang, de communicatie en de verbeelding. In het huidige aanbod van zorg voor ASS worden door cliëntenorganisaties en professionals een aantal inhoudelijk en organisatorische problemen gesignaleerd, waaronder:

 • Het ontbreken van overzicht van diagnostische en behandelmogelijkheden.
 • Onduidelijk over welke zorg en ondersteuning geboden kan worden bij ASS.
 • (Te) laat stadium diagnosticeren van ASS.
 • Onvoldoende continuïteit van zorg vanaf de vroegste jeugd naar latere leeftijdsfasen.
 • Het ontbreken van afspraken over de inrichting van het multidisciplinaire zorgproces.
 • Onderdiagnostiek bij volwassenen met autisme.

Doelstelling

Ontwikkelen van een zorgstandaard ASS, om:

 • Cliënten, hun naasten en hulpverleners inzicht te bieden in de inhoud en organisatie van zorg voor mensen met ASS, waardoor zij beter in staat zijn keuzen te maken, regie te voeren en te komen tot gezamenlijke besluitvorming.
 • Een breed gedragen kwaliteitskader te bieden dat beroepsbeoefenaren, beroepsorganisaties en zorgverzekeraars handvatten biedt voor verdere kwaliteitsontwikkeling op het gebied van ASS.

Verwachte resultaten

 1. Een breed gedragen zorgstandaard ASS.
 2. Een beschrijving van de diagnostiek en mogelijke uitkomsten.
 3. Een beschrijving van de mogelijke bij een diagnose passende behandelvormen.
 4. Een beschrijving van de zorgketen.
 5. Beschrijving van beschikbare en/ of wenselijke verantwoordingsinformatie.
 6. Een organisatiekader op basis van kwaliteitseisen vanuit cliëntenperspectief en professioneel perspectief.

Werkwijze

Ten behoeve van de inhoudelijke ontwikkeling wordt een werkgroep samengesteld met inhoudsdeskundigen. De werkgroep wordt ondersteund door een technisch team.  De concept zorgstandaard ASS wordt aan belanghebbenden voor commentaar voorgelegd. De definitieve versie wordt ter autorisatie voorgelegd aan belanghebbende organisaties.