Dit project is afgerond. De opgeleverde standaard is opgenomen in de database GGZ Standaarden.

Aanleiding

Bipolaire stoornissen zijn ernstige psychische aandoeningen, waarbij depressieve, manische, hypomanische en gemengde episoden optreden, afgewisseld met symptoomvrije perioden. Deze aandoeningen ontstaan vaak in de adolescentie en jongvolwassenheid en kunnen een grote impact hebben op het dagelijkse functioneren en de kwaliteit van leven. De Multidisciplinaire Richtlijn Bipolaire stoornissen (maart 2015) bevat veel kennis en aanbevelingen over de gepaste behandeling, zorg en begeleiding. Op tijdige herkenning van deze stoornissen gaat de richtlijn nog onvoldoende in.

Doelstelling

Het doel van dit project is om, voortbouwend op de ontwikkelde richtlijn, de kwaliteit en de doelmatigheid te verbeteren van de zorg in Nederland voor mensen met bipolaire stoornissen. De kennis die daarvoor nodig is, moet alle stadia van de stoornis omvatten. Daarnaast beoogt het project de toepassing te bevorderen van aanbevelingen voor herkenning, diagnostiek, behandeling en rehabilitatie voor verschillende stadia van bipolaire stoornissen. Het doel is ook om coherentie en afstemming binnen de zorg voor en behandeling bij bipolaire stoornissen te versterken.

Verwachte resultaten

  • een stadium georiënteerde zorgstandaard Bipolaire stoornissen met aanbevelingen voor herkenning, diagnostiek, behandeling, rehabilitatie en organisatie van zorg voor de verschillende stadia binnen het continuüm van de bipolaire stoornissen (inclusief een samenvatting en een publieksversie voor patiënten/familie);
  • een evidence based module ‘Tijdige herkenning en behandeling van bipolaire stoornissen’;
  • uitkomstindicatoren, implementatieplan en onderhoudsplan.

Werkwijze

Het project maakt onder andere gebruik van de EBRO-principes en werkt voor het verzamelen en beoordelen van wetenschappelijke evidence met de GRADE-methode. De diverse beroeps- en belangenverenigingen worden bij de ontwikkeling betrokken via een werkgroep en een adviesgroep. Er wordt een beslismodel opgesteld volgens de RAND-methode voor passende zorg in de verschillende stadia van een bipolaire stoornis en er wordt een budget-impact analyse verricht (BIA) voor passende zorg in de verschillende genoemde stadia.