Aanleiding

Prevalentiecijfers laten zien dat personen met dissociatieve stoornissen een aanzienlijk deel van de opgenomen psychiatrische patiënten omvat, variërend van 4.3 % tot 40.8%. Ook blijkt het voorkomen van dissociatieve stoornissen een aanzienlijk probleem in de algemene populatie, variërend van 0.5 tot 18.3%.In dit project wordt in 24 maanden tijd de Zorgstandaard Dissociatieve stoornissen ontwikkeld. 

Doelstelling

Het verbeteren van de kwaliteit en de doelmatigheid van de zorg in Nederland voor mensen met een Dissociatieve Stoornis, middels de ontwikkeling van de zorgstandaard Dissociatieve Stoornissen. Het bevorderen van de toepassing van aanbevelingen voor vroegsignalering, diagnostiek, behandeling van dissociatieve stoornissen door het integreren van implementatie ondersteunende hulpmiddelen in de zorgstandaard, zoals bijvoorbeeld een beslismodel, een economisch model, indicatoren voor de naleving van aanbevelingen in de zorgstandaard, een implementatieplan en een onderhoudsplan. De zorgstandaard wordt daarmee een document dat voor patiënten en professionals gebruikt zal worden om na te gaan welke zorg op welk moment nodig is.

Verwachte resultaten

Het project beoogt de volgende producten op te leveren:

 • Zorgmodules over signalering, diagnostiek en behandeling van dissociatieve stoornissen. De volgende EBRO zorgmodules worden ontwikkeld:
  • Signalering (incl. vroegsignalering)
  • Diagnostiek (incl. differentiaaldiagnostiek)
  • Behandeling
 • Een zorgstandaard Dissociatieve Stoornissen. In deze zorgstandaard zijn de volgende onderdelen opgenomen:
  1. Stoornis specifieke modules.
  2. Generieke modules welke van toepassing zijn op de zorg voor mensen met een Dissociatieve Stoornis.
  3. Hoofdstuk over de organisatie van de zorg.
  4. Kwaliteitsindicatoren voor het monitoren van de naleving van aanbevelingen (proces- en structuur- indicatoren) en de effecten hiervan op het welbevinden van de patiënt (uitkomst indicatoren).
 • Een implementatieplan gebaseerd op de praktijktest van de zorgstandaard “Dissociatieve Stoornissen” bij relevante zorgaanbieders in verschillende sectoren.
 • Een onderhoudsplan voor het actueel houden van de zorgstandaard.
 • Een samenvatting van de Zorgstandaard Dissociatieve Stoornissen.
 • Een versie van de zorgstandaard voor patiënten en naastbetrokkenen.

Werkwijze

Ten behoeve van de inhoudelijke ontwikkeling wordt een werkgroep samengesteld met inhoudsdeskundigen. De werkgroep wordt ondersteund door een technisch team. De concept zorgstandaard Dissociatieve stoornissen wordt aan belanghebbenden voor commentaar voorgelegd. De definitieve versie wordt ter autorisatie voorgelegd aan belanghebbende organisaties.