Dit project is afgerond. De opgeleverde standaard is opgenomen in de database GGZ Standaarden.

Aanleiding

De laatste versie van de  Multidisciplinaire Richtlijn Eetstoornissen dateert uit 2005 en is verouderd, onvolledig en niet afdoende geïmplementeerd. Er komt een update die de basis gaat vormen voor een zorgstandaard dat beschrijft waar kwalitatief goed zorg aan moet voldoen. Niet alleen voor de inhoud van de zorg maar ook voor de organisatie ervan en de ondersteuning van het zelfmanagement.

Doelstelling

Binnen 24 maanden wordt de Zorgstandaard Eetstoornissen opgeleverd, voorzien van een samenvatting en een patiëntenversie. Deze zorgstandaard richt zich op alle voedings- en eetstoornissen van de DSM 5, met uitzondering van Pica en de Ruminatiestoornis. De ontwikkelde zorgstandaard wordt vervolgens in de praktijk getoetst en aan het veld voorgelegd voor commentaar. De geautoriseerde  zorgstandaard wordt ten slotte aangeboden aan het register van het kwaliteitsinstituut .

Verwachte resultaten

De Zorgstandaard Eetstoornissen met daarin:

 • Een specifieke inleiding over eetstoornissen;
 • Zorgspecifieke modules, met onderscheid tussen generalistische, specialistische en hoogspecialistische zorgmodules;
 • Generieke modulesdie van toepassing zijn op de zorg voor mensen met een eetstoornis;
 • Organisatie van de zorg met checklists, beslismodellen en zorgpaden waarin wordt aangegeven wie verantwoordelijk is voor de zorg in verschillende stadia van de aandoening en welke zorg bij verschillende patiënten profielen passend is. Vervolgens toetsing van het doelmatigheidscriterium;
 • Indicatoren voor het monitoren van de naleving van de aanbevelingen (proces- en structuurindicatoren) en de effecten hiervan op het welbevinden van de patiënt (uitkomst indicatoren).

Werkwijze

 1. Knelpuntanalyse (maart 2015)
 2. Update richtlijn en aanbevelingen met betrekking tot diagnostiek en behandeling (maart-oktober 2015)
 3. Eventuele aanvullende analysen (juni–oktober 2015)
 4. Aanpassen/samenvatten generieke modules voor de zorgstandaard eetstoornissen (november 2015- december2016). Vaststellen patiëntcategorieën/profielen en de prevalentie daarvan, voor de uit te voeren conjunct analyse (maart –oktober 2015). Conjunct analyse of daarmee vergelijkbare methodiek: patiënten – professionals – financiers (oktober –december 2016). Product opleverend eind 2016
 5. Budget impact analyse: december 2015 –februari 2016, evt. product opleverend begin 2016
 6. Ontwikkeling Zorgstandaard: februari –mei 2016
 7. Ontwikkeling hoofdstuk Zorgorganisatie: maart-april 2016
 8. Praktijktest en Commentaarronde: juni –oktober 2016
 9. Formuleren van een patiëntenversie en een onderhoudsplan: oktober-november 2016
 10. Verwerking Praktijktest en Commentaarronde: november-december 2016
 11. Oplevering Zorgstandaard: 31 december 2016