Dit project is afgerond. De opgeleverde standaard is opgenomen in de database GGZ Standaarden.

Aanleiding

Het bieden van goede zorg voor mensen die problematisch alcohol gebruiken of verslaafd zijn, houdt meer in dan alleen een effectieve behandeling. Iemand die verslaafd is raakt vaak veel kwijt, zoals werk of een partner. Een goede samenwerking tussen bijvoorbeeld huisarts en verslavingsspecialisten en tussen een behandelaar en familieleden is nodig om de patiënt te ondersteunen in zijn herstel en regie. Hoe preventie, vroeg signalering, behandeling, zorg en actief herstel voor mensen met (beginnende) alcoholproblematiek in goede onderlinge samenhang kan worden aangeboden, is nog niet eerder beschreven. De ‘Zorgstandaard problematisch alcoholgebruik en alcoholverslaving’ schetst vanuit het perspectief van degene die zorg vraagt een helder, beknopt raamwerk voor het complete aanbod aan zorg.

Doelstelling

Het doel van het project is het gezamenlijk (patiënten, professionals en wetenschappers) ontwikkelen van een ‘Zorgstandaard problematisch alcoholgebruik en alcoholverslaving’ voor volwassenen en jongeren. De zorgstandaard gaat over preventie en vroeg signalering, screening en diagnostiek, behandeling en zorg, terugvalpreventie en re-integratie. Uitgangspunt is een gedeeld eigenaarschap van de patiënt en de behandelaar van de behandeling en zorg, waarbij wordt ingezet op behoud en versterking van de autonomie van patiënten. Herstel, actief geïnformeerde patiënten, zelfmanagement/empowerment, zorg op maat, shared decision making en bijdrage van ervaringsdeskundigheid zijn thema’s die in de zorgstandaard aan de orde zullen komen.

Verwachte resultaten

  • Een Zorgstandaard Problematisch alcoholgebruik en alcoholverslaving, inclusief samenvatting.
  • Een patiëntenversie van de Zorgstandaard Problematisch alcoholgebruik en alcoholverslaving.
  • Een implementatieplan, inclusief werkmateriaal.
  • Een onderhoudsplan.

Werkwijze

Het project start met een terreinverkenning. Er wordt een projectgroep samengesteld, een werkgroep van experts en afgevaardigden van de verschillende betrokken beroepsgroepen en cliëntenvertegenwoordigers, en een klankbordgroep van patiënten en familie/verwanten. De werkgroep verzamelt informatie als basis voor de inhoud van de zorgstandaard (o.a. richtlijnen en expert-informatie) en er wordt een samenvatting en patiëntenversie opgesteld. Nadat een implementatieplan en werkmateriaal zijn ontwikkeld, vindt in drie regio’s een proefimplementatie plaats. Bevindingen hieruit worden verwerkt in de definitieve zorgstandaard. Tot slot wordt een onderhoudsplan opgesteld en wordt de zorgstandaard ingediend bij het Register van het Zorginstituut Nederland.