Dit project is afgerond. De opgeleverde standaard is opgenomen in de database GGZ Standaarden.

Aanleiding

Er zijn nieuwe inzichten rond de effectiviteit van behandeling bij patiënten met een eerste psychose en bij patiënten met een ultra hoog risico (UHR) op een psychose. Door snelle interventie in de vroege fase van schizofrenie is recidive voor een deel te voorkomen. Preventieve psychologische interventies voor de UHR groep blijken succesvol de incidentie van een eerste psychose te halveren gedurende één tot twee jaar na beëindiging van die interventie. Door specifieke richtlijnen te formuleren voor de preventie van en vroege interventie bij psychose, waarbij bovendien de doelmatigheid van de betreffende interventies wordt meegewogen, kan de zorg beter worden gericht en de uitkomst ervan worden verbeterd.

Doelstelling

Voor het verbeteren van de kwaliteit en de doelmatigheid van de zorg in Nederland wordt een zorgstandaard Psychose ontwikkeld. Dit doen we onder andere op basis van de huidige multidisciplinaire richtlijn ‘Schizofrenie’ en nieuwe EBRO-modules voor de UHR groep en de groep mensen met een eerste psychose. Deze zorgstandaard geeft generieke en specifieke aanbevelingen voor herkenning, diagnostiek, behandeling, rehabilitatie en organisatie van zorg.

Verwachte resultaten

Het project levert de volgende producten op:

  • Multidisciplinaire EBRO-module vroege psychose;
  • Een stadium georiënteerde zorgstandaard Psychose met daarin: 1) samenvatting van specifieke zorgmodules, 2) samenvatting van generieke zorgmodules, 3) organisatie van zorg en 4) indicatoren voor monitoring van de naleving van aanbevelingen en de effecten hiervan op het welbevinden van de patiënt;
  • Implementatieplan gebaseerd op de praktijktest van de zorgstandaard Psychose.

Werkwijze

De basis voor de zorgstandaard is een samenvatting en beoordeling van de beschikbare evidentie in de wetenschappelijke literatuur. Op basis van deze evidentie en daarbij aansluitende discussie over praktijk overwegingen worden aanbevelingen geformuleerd voor de praktijk. Daarnaast zal gebruik worden gemaakt van practice based informatieverzameling om te komen tot een onderbouwing van het beslismodel voor inzet van gepaste psychosezorg.

Meer informatie

De commentaarfase van de eerste fase van dit project (EBRO-module vroege psychose) is afgerond. De zorgstandaard Psychose bevindt zich momenteel in de ontwikkelfase.