Aanleiding

Voor cliënten en hun naasten bestaan veel onduidelijkheden over de Vaktherapieën en de daarmee samenhangende interventies. Vaak is niet duidelijk welke interventies er precies onder vallen, bij welke stoornis/klacht deze worden toegepast, met welk doel, in hoeveel sessies, welke type professional betrokken dient te zijn, welke kwaliteitseisen van toepassing zijn, wat de te verwachten resultaten zijn, waar de interventie beschikbaar is en wat zijn de vergoedingsmogelijkheden zijn. Zorgverleners, Zorgverzekeraars en gemeenten lopen tegen vergelijkbare onduidelijkheden aan. Door het ontbreken van goed toegankelijk en duidelijk geordende informatie over de Vaktherapieën en de interventies is het moeilijk om cliënten goed te informeren en de zorg effectief en efficiënt te organiseren in co-creatie met de cliënt.

Doelstelling

De doelstelling van de Generieke module Vaktherapieën is de bestaande informatie over de Vaktherapieën en daarmee de verschillende interventies zodanig te ordenen en te beschrijven dat de genoemde onduidelijkheden worden opgehelderd en de nieuwe informatie beschikbaar komt voor cliënten, hun naasten, zorgprofessionals, vaktherapeutische professionals en inkopers. De Generieke module Vaktherapieën geeft zorgverleners en organisaties van vaktherapeutische professionals de mogelijkheid om de kwaliteit van zorgverlening verder te verbeteren door het voeren van gericht kwaliteitsbeleid. Een duidelijke beschrijving van inhoud, organisatie en te verwachten uitkomsten van de vaktherapieën maakt tevens een inkoopbeleid mogelijk op basis van zorg op maat voor iedere cliënt.

Werkwijze

Voor de inhoudelijke ontwikkeling wordt een werkgroep samengesteld met inhoudsdeskundigen (vaktherapeutische professionals) en inhoudsbetrokkenen (vertegenwoordigers van patiëntenorganisaties, NIP, V&VN, e.a.). De concept-Generieke module Vaktherapieën wordt aan belanghebbenden (klankbordgroep, met participatie van onder anderen de NHG) voor commentaar voorgelegd. De definitieve versie wordt ter autorisatie voorgelegd aan belanghebbende organisaties.